Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptakaHotSpot TłuszczZgłoś awarięeurzad

Komunikaty

2 marca 2017
Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.

W DNIU 6 MARCA 2017 r. ROZPOCZYNA SIĘ NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Informujemy, że – zgodnie z zarządzeniem nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. – kwalifikacja wojskowa w roku 2017 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od 6 marca do 28 kwietnia 2017 r.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie. Siedzibą Komisji jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie budynku / WEJŚCIE C od strony Urzędu Miasta), telefon: 22 787-43-01 lub 03 wew. 136, Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ:
1. mężczyźni urodzeni w roku 1998,
2. mężczyźni urodzeni w latach1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1996 - 1997, które:
1) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1993 - 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321),
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN


1. Wołomin: 06.03. - 15.03.
2. Klembów: 16.03. - 17.03.
3. Marki: 20.03. - 24.03.
4. Ząbki: 27.03. - 30.03.
5. Jadów: 31.03. - 03.04.
6. Poświętne: 03.04.
7. Radzymin: 04.04. - 07.04.
8. Kobyłka: 10.04. - 13.04.
9. Tłuszcz: 18.04.- 21.04.
10. Zielonka: 24.04. - 26.04.
11. Strachówka: 26.04.
12. Dąbrówka: 27.04.
kobiety i dzień dodatkowy: 28.04.
W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 14 kwietnia 2017 r. (piątek).

Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00.

Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 6 marca, a 28 kwietnia 2017 r.

Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie
(działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej)
Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
(przyziemie / wejście C od strony Urzędu Miasta, ul. Ogrodowa)
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew. 136, fax: (22) 776-50-93.
lub Wydział Spraw Obywatelskich
tel.: (22) 787-43-03 wew. 104

Osoba, która zajmuje się ww. sprawą:
• Dorota Romańczuk - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich (przyziemie / wejście B / pokój 012)
• Dariusz Dąbrowski - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich (przyziemie / wejście B / pokój 011)

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.),
• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (t. j Dz. U. z 2014 r. poz. 1027, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracowników, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 145 poz. 1539, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 735),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. Nr 64, poz. 333),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 51),
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151 poz. 1595, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202 poz. 1566, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54 poz. 321),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1657)

 

Więcej szczegółow na stronie:

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2550