Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Zmiana stawek za odbiór odbiór odpadów komunalnych
26 marca 2020

Szanowni Państwo,


zapewne wielu z Was z niepokojem śledzi doniesienia o rosnących stawkach za odbiór odpadów komunalnych. Wiele gmin na terenie całego kraju w ostatnim czasie musiało zmierzyć się z drastycznym wzrostem cen. Proszę pamiętać, że niepokojący i trudny do zaakceptowania wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, który bezpośrednio wpływa na budżety domowe nie jest zależny od władz samorządowych.
Podczas IX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu w dniu 9 marca 2020 r. Rada Miejska  w Tłuszczu przyjęła zaproponowany przez Burmistrza Tłuszcza projekt uchwały w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zarówno Burmistrz Tłuszcza,               jak i Rada Miejska dołożyli wszelkich starań, aby zaproponowane stawki były jak najbardziej korzystne dla mieszkańców. Obecnie obowiązujące stawki są jednymi z najniższych, porównując je z kosztami za odbiór odpadów segregowanych w gminach na terenie Powiatu Wołomińskiego: Wołomin – 26,50 zł, Kobyłka – 32,00 zł, Dąbrówka – 33,00 zł, Marki – 32,00 zł, Radzymin – 32,00 zł, Tłuszcz- 24 zł.

Poniższej odpowiadamy na pytania, które są najczęściej zadawane w tej sytuacji.

Jaki jest powód zwiększenia stawek za odbiór odpadów?
 

 • Wzrost cen usług firm wywożących śmieci, w tym wzrost kosztów paliwa i cen energii elektrycznej, a także wzrost pensji minimalnej dla pracowników.
 • Wzrost opłat środowiskowych (efekt rozporządzenia Ministra Środowiska), czyli m.in. tego ile trzeba zapłacić za tonę składowanych odpadów na składowiskach.Tę zmianę samorządowcy odczuwają wyjątkowo dotkliwie. W 2014 roku tona kosztowała nieco ponad 70 zł, a obecnie kosztuje 270 zł, co oznacza, że składowanie 100 tysięcy ton odpadów w 2014 roku kosztowało nas ponad 7 mln zł,   a teraz kosztuje 27 mln zł.
 • Firmy wywożące odpady muszą wykonać dwa razy więcej pracy przewozowej (jest więcej frakcji do segregacji) i kupić nowe pojazdy do obsługi nowego systemu. Potrzebne są też nowe pojemniki na odpady.
 • Firmy zajmujące się odpadami zostały obarczone dodatkowymi wymaganiami, takimi jak np. monitoring selekcji odpadów czy tworzenie odpowiednich rejestrów. Szacuje się, że wzrost ich działalności może wzrosnąć od 100 tys.  do 1 mln zł  w zależności od wielkości i skali działalności firmy.
 • Kolejny istotny problem, który ma wpływ na wzrost opłat za wywóz śmieci to spadek cen surowców. W przypadku folii, jeszcze rok temu, firma wywozowa otrzymywała za tonę około 250 zł. Teraz, żeby sprzedać tonę, musi dopłacić jeszcze 280 zł.
 • Wśród kolejnych przyczyn podwyżki jest niewielka liczba podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami, co oznacza brak konkurencji na rynku i możliwość  windowania dość wysokich cen w przetargach.


W jaki sposób dokonano kalkulacji stawki?

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty   funkcjonowania systemu, które obejmują:

 • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów
 • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • obsługę administracyjną systemu
 • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi


W 2020 roku wydatki na obsługę całego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych będą wynosiły 5 206 266,45 zł, natomiast dochody pomniejszone o zniżki wynoszą 4 967 946,45 zł.

Roczny bilans przedstawia się następująco:
4 967 946,45 zł (dochody) + 238 320,00 (zniżki) = 5 206 266,45 zł (wydatki)

Ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Nieprawdziwe są zatem informacje mówiące, że gmina zarabia na poborze tych opłat. Zgodnie z ustawą do systemu nie może dopłacać, ani na nim zarabiać. Całość opłat ma być tak skalkulowana, aby zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu, a jednocześnie nie stanowić źródła dodatkowych zysków gminy.

Jaka jest wysokość nowych stawek dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych?

Miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych odbieranych w sposób selektywny wynosi 24 zł od mieszkańca, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów, stawka zostaje podwyższona do kwoty 72 zł za osobę.
 
Czy została przewidziana ulga dla mieszkańców kompostujących bioodpady?

Tak, ustalono częściowe zwolnienie z opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł od osoby. Obniżka ta dotyczy jednak tylko tych gospodarstw, w których oddawane są odpady zbierane w sposób selektywny. Gospodarstwa posiadające kompostownik nie będą mogły oddawać odpadów biodegradowalnych w workach brązowych    i przekazywać ich do PSZOKu. Oznacza to, że stawka za odbiór odpadów segregowanych będzie wynosiła 22 zł za osobę.
W przypadku chęci skorzystania z tej ulgi, mieszkaniec musi dokonać zmian w złożonej deklaracji.


Czy została utrzymana ulga dla rodzin wielodzietnych?

Tak, została utrzymana ulga dla rodzin wielodzietnych w rozumieniu przepisów ustawy                z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Nadal obowiązuje możliwość zwolnienia tych rodzin z części opłaty za odbiór odpadów w wysokości 25% miesięcznych stawek opłat               w przypadku zamieszkiwania na tej nieruchomości co najmniej trojga dzieci. W celu skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości musi przedłożyć Burmistrzowi Tłuszcza Kartę Dużej Rodziny.

Od kiedy obowiązują nowe stawki?

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tłuszcz będą obowiązywały od 1 kwietnia 2020r.

W jaki sposób dowiem się o nowej stawce za odbiór śmieci?

W najbliższym czasie do każdego gospodarstwa zostanie dostarczone zawiadomienie o zmianie wysokości miesięcznej opłaty. Informacje o nowych stawkach ukażą się również na stronie internetowej naszej gminy.

Czy przypisany numer konta, na który należy wnieść opłaty pozostaje bez zmian?

Tak, przypisany do każdego gospodarstwa numer rachunku, na który należy uiścić opłatę pozostaje bez zmian.

Co zrobić w przypadku wniesienia opłaty za odbiór odpadów za cały rok?

W kolejnych kwartałach należy wpłacić różnicę, która wynikła z podwyżki.

Jakie stawki opłat należy ponieść od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy?

    Za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, bądź jest wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe pobiera się roczną ryczałtową stawkę w wysokości 169 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,           bądź 507 zł w przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji.


Jakie stawki obowiązują  za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkiwanych?

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy miesięczna opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków. Stawki przedstawiają się następująco:

w przypadku segregacji śmieci:
- 5,91 zł za pojemnik o pojemności 120l
- 11,82 zł za pojemnik o pojemności 240l
- 17,73 zł za pojemnik o pojemności 360l
- 54,18 zł za pojemnik o pojemności 1100l
- 16,98 zł za worek o pojemności 120l

w przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji odpadów:
- 17,73 zł za pojemnik o pojemności 120l
- 35,46 zł za pojemnik o pojemności 240l
- 53,19 zł za pojemnik o pojemności 360l
- 162,54 zł za pojemnik o pojemności 1100l
- 50,94 zł za worek o pojemności 120l

W związku z wprowadzonym powszechnym obowiązkiem segregacji odpadów wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji,         w której wskażą ilość worków lub/i pojemników odpadów do odebrania powstających na nieruchomości w tym: papieru, szkła, plastiku, bioodpadów, popiół oraz pozostałości z sortowania. Nowe deklaracje należy złożyć najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.
W przypadku braku złożenia nowej deklaracji wysegregowane odpady nie będą odbierane. Firma odbierze jedynie pozostałości z segregacji, które zostały zgłoszone do odbioru w dotychczasowych deklaracjach.  Odpady te nie będą również przyjmowane w PSZOK.

Kto i w jaki sposób ma segregować odpady komunalne?

Każdy mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej jest zobowiązany do segregowania odpadów komunalnych w następujący sposób:

 • worek żółty –  tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale
 • worek niebieski – papier,
 • worek zielony – szkło,
 • worek brązowy – bioodpady,
 • worek szary – popiół (jeżeli powstaje na nieruchomości),
 • worek czarny – pozostałości z sortowania.
Szczegółowe zasady segregacji, dostępne są:

 • na stronie Tłuszcza: http://tluszcz.pl/tluszczpl/page/332,jak-segregowac.html,
 • na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnychCo zrobić w przypadku gdy właściciel nieruchomości do tej pory nie segregował odpadów komunalnych?

W związku z wprowadzonym obowiązkiem segregowania odpadów komunalnych każdy właściciel nieruchomości (zamieszkałej i niezamieszkałej), który do tej pory nie segregował odpadów powinien złożyć deklarację zmieniającą.