Zadania z dofinansowaniem zewnętrznym

39. Poprawa jakości powietrza miejskiego poprzez rewitalizację parku na osiedlu Długa w Tłuszczu – etap II
zrealizowane w 2020 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020"

Bner

 

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wzrost powierzchni terenów zieleni oraz zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologicznie czynnego, co w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości powietrza. Zrealizowane przedsięwzięcie wpisuje się w politykę ochrony powietrza w tym zakresie.
    Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował:
1.    Przygotowanie podłoża do wszystkich rodzajów nasadzeń oraz trawnika 1 800 m2.
2.    Uprzątniecie, wywóz i utylizacja zgromadzonych odpadów.
3.    Wykonanie nasadzeń roślinnych:

 • Nasadzenia drzew – szt. 20
 • Rośliny okrywowe – powierzchnia 200 m2
 • Urządzenie trawnika – powierzchnia 1 000 m2
 • Kwietniki, rabaty – powierzchnia 100 m2
 • Żywopłot – powierzchnia 300 m2

Całkowita wartość projektu: 104 760,00 PLN
Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 52 380,00 PLN

 


38. PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ
Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotację w wysokości 8,187 mln zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 16 313 679,30 zł.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na os. Klonowa- Norwida w Tłuszczu powstanie około 11 kilometrów sieci wodociągowej i około 15 kilometrów kanalizacji,


37. BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA OSIEDLU DŁUGA
W TŁUSZCZU

W ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym OSA-2018 pozyskano dofinansowanie w kwocie
50 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zagospodarowanie terenu placu zabaw i rekreacji mieszkańców przy ul. Armii Krajowej w Tłuszczu.


36. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ TŁUSZCZ- KRUSZE (UL. MAZOWIECKA )
W TŁUSZCZU

W ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych – kwota dotacji – 620 tys. zł rozbudowano odcinek o długości 591 m projektowany, jako jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szerokość pasa ruchu 2,5m. Na większości odcinka zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m przy krawędzi jezdni. W obrębie skrzyżowania z ulicą Przejazdową zastosowano odpowiednie poszerzenie jezdni celem wykształtowania azylu dla pieszych, który jednocześnie pełni rolę "bramownicy" na wjeździe do miasta. Realizacja w 2019 r.


35. PODNIESIENIE POZIOMU CZYTELNICTWA W GMINIE TŁUSZCZ POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH W JARZĘBIEJ ŁĄCE
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2014-2020 pozyskano dofinansowanie na kwotę prawie 390 tys. zł. Wykonanie tego projektu pozwoliło uratować pozyskany od PKP zabytkowy budynek dworca kolejowego w Jarzębiej Łące, który przeszedł całkowitą modernizację, zachowując jednak swoje pierwotne elementy.
Realizacja 2019-2020 r.


34. „Organizacja miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Tłuszcza”

Okres realizacji: 2019 – 2020 r.

Źródło dofinansowania: UE-EFRROW, PROW

Wysokość dofinansowania: 190  890 zł


33. „Poprawa jakości powietrza miejskiego poprzez rewitalizację parku na osiedlu Długa w Tłuszczu”

Zadanie pn.:
„Poprawa jakości powietrza miejskiego poprzez rewitalizację parku
na osiedlu Długa w Tłuszczu”
zrealizowane w 2019 r., współfinansowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2019”

 

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wzrost powierzchni terenów zieleni oraz zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologicznie czynnego, co w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości powietrza. Zrealizowane przedsięwzięcie wpisuje się w politykę ochrony powietrza w tym zakresie.

 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował:
 2. Przeniesienie górki do zjazdów saneczkowych.
 3. Prace pielęgnacyjne istniejącej roślinności.
 4. Przygotowanie terenu.
 5. Usuwanie zakrzaczeń.
 6. Wykonanie nasadzeń roślinnych:
 • Nasadzenia drzew
 • Rośliny okrywowe
 • Urządzenie trawnika
 • Kwietniki, rabaty
 • Łąka kwietna
 • Żywopłot
 • Ogród skalny
 • Zabiegi pielęgnacyjne roślinności z nowych nasadzeń.


Całkowita wartość projektu: 183 591,00 PLN

Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 91 795,00 PLN

 


32. Budowa parkingu "PARKUJ I JEDŹ" w Tłuszczu

"Budowa parkingu „Parkuj i Jedź" w Tłuszczu” – projekt nr RPMA.04.03.01.-14-9734/17-00, realizowanego w ramach  Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji: 2017 - 2020r.

Wysokość dofinansowania: 5 157 219,84 zł

Stan realizacji: Inwestycja w trakcie realizacji.

Projekt dotyczy utworzenia 2 parkingów P+R przy stacji PKP w rejonie ulic: Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej wzdłuż pasa kolejowego, po południowej stronie torów (projektuj-buduj). Łączna liczba miejsc parkingowych to 171 szt., w tym: 8 miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych, 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych. Projekt przewiduje budowę: 320 mb ścieżki rowerowej, 40 miejsc parkingowych dla rowerów wraz z 12 wiatami, stojakami oraz budowę ciągów pieszo-jezdnych, odwodnienia, oświetlenia, zatoki dla autobusów/busów z wiatami.

 

Elementami projektu będzie także wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, powiązanego z systemem automatycznych zapowiedzi i informacji wizualnej Kolei Mazowieckich, promocja projektu, nadzór inwestorski. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego (PKP – linia kolejowa 6 stanowiąca element linii kolejowej Rail Baltica) i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej (rower) oraz rozwój multimodalnego systemu transportowego na obszarze metropolii warszawskiej (OMW).

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z KM sp. z o.o. i Gm. Strachówka, w latach 2017-2020.

Mapa w dużej rozdzielczości

 


31. Rozbudowa infrastruktury wodno ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz

Tablica PROW

Okres realizacji: 2017 - 2019r.

Źródło dofinansowania: UE-EFRROW, PROW

Wysokość dofinansowania: 1 999 972 zł

Stan realizacji: Inwestycja w trakcie realizacji.


30. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse, w Gminie Tłuszcz

 

Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse, w Gminie Tłuszcz” - projekt nr RPMA.04.02.00-14-5410/16-00, współfinasowany w ramach Priorytetu IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt współfinansowany

w formie dotacji w kwocie 2 257 168,36 zł.
Całkowita wartość Projektu wynosi 3 357 087,76 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 2 821 460,47 zł.

Realizacja 2017 – 2018

Modernizacja polega na modernizacji instalacji c.w. oraz ociepleniu: dachu nad salą gimnastyczną, stropu poddasza, ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianie stolarki okien i drzwi, wymianie źródła ciepła, przebudowie instalacji c.o. i regulacja, remont kominów i elementów dachu w Jasienicy, a także modernizacji instalacji c.w., dociepleniu stropodachu, ociepleniu dachu nad salą gimnastyczną, ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianie źródła ciepła, przebudowie instalacji c.o. i regulacja w Miąsem.Modernizacja


29. Budowa Targowiska Miejskiego

 


 

28. OZE W TŁUSZCZU I ZIELONCE

 • Cele projektu: OZE W TŁUSZCZU I ZIELONCE
 • planowane efekty: W ramach projektu zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł Energii oparte na energii słonecznej i biomasie dla użytkowników prywatnych na terenie gminy Tłuszcz: 396 instalacji kolektorów słonecznych, 379 instalacji fotowoltaicznych, 120 instalacji pomp ciepła oraz 102 kotłów grzewczych opalanych biomasą. Łączna liczba instalacji OZE, które zostaną zrealizowane w ramach projektu wyniesie 1172, w tym na terenie Gminy Tłuszcz 997 instalacji.

                Realizacja 2017 – 2018

 • całkowitą wartość projektu: 15 916 047,83 zł.

 

 • wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 9 999 912,62 zł


Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020


27. Budowa drogi gminnej ulicy Wołomińskiej w Jasienicy od km 0+000,00 do km 0+977,00

Plakat

 


26."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)


25. Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


24. Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody na terenie gminy Tłuszcz.


23. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 207 203,50 zł. 
 

 

 

 

 • Numer i data umowy: nr 0861/17/NZ/D z dnia 18.09.2017

 

 • Zakres projektu: 

1.      Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

2.      Motopompa szlamowa do wody brudnej

3.      Zestaw poduszek wysokociśnieniowych

4.      Mobilny zestaw chemiczny

5.      Agregat prądotwórczy trójfazowy

 

 • Koszty zadania:

Koszt całkowity - 772 496,37 zł 
Koszt kwalifikowany - 767 420,37 zł
w tym:
Środki WFOŚiGW w Warszawie - 207 203,50 zł
Środki własne Beneficjenta - 151 196,57 zł
Inne (wyszczególnić jakie): 408 921,30 zł
EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 - 308 921,30 zł
Budżet państwa w ramach KSRG - 100 000,00 zł


1. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego"

 • Okres realizacji:  2012 - 2013
 • Źródło dofinansowania:  UE - EFRR, RPO WM oraz WFOŚiGW
 • Beneficjent: Gmina Tłuszcz
 • Procent dofinasowania z UE – EFRR, RPO WM: Do 59,75% kosztów kwalifikowanych
 • Dofinansowanie z WFOŚiGW do zadań nr 1, 2 i 3: 2.762.148,17 zł
 • Dofinansowanie z WFOŚiGW do zadań nr 4, 5 i 6: 1.585.699,26 zł
 • Stan realizacji: zakończone. Zrealizowano 6 zadań (Kontraktów) pod nadzorem Inżyniera Kontraktu
  • Zadanie nr 1: „Przebudowa oczyszczalni ścieków”
  • Zadanie nr 2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedle Sasanki-Wierzbowa”
  • Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Słoneczna w Tłuszczu”
  • Zadanie nr 4: „Budowa sieci wodociągowej – osiedla Sasanki-Wierzbowa”
  • Zadanie nr 5: „Budowa sieci wodociągowej osiedle „Borki” w Tłuszczu”
  • Zadanie nr 6: „Budowa sieci wodociągowej – osiedle Długa-Zakrzewie”

 

dla rozwoju Mazowsza

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


2. "Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny" – RPO WM, Priorytet II, Działanie 2.1, Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

 • Okres realizacji: Do końca 2012r.
 • Źródło dofinansowania: UE - EFRR, RPO WM
 • Procent dofinasowania: Do 85% wartości kosztów kwalifikowanych
 • Stan realizacji: Zadanie zakończone w roku 2012. Aktualnie trwają rozliczenia końcowe.

 

dla rozwoju Mazowsza

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


3. Budowa SUW w m. Kozły

 • Okres realizacji: 2013r.
 • Źródło dofinansowania: UE - EFRROW, PROW oraz pożyczka z WFOŚIGW
 • Dofinansowanie z PROW: 1.647.098,00 zł (do 75% wartości kosztów kwalifikowanych netto)
 • Dofinansowanie z WFOŚiGW: 439.226,39 zł
 • Stan realizacji: Zakończone

 


4. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jasienicy

 • Okres realizacji: Do końca 2012
 • Źródło dofinansowania: UE-EFRROW, PROW
 • Procent dofinasowania: Do 80% wartości kosztów kwalifikowanych netto
 • Stan realizacji: Zadanie zakończone w roku 2012. Aktualnie trwają rozliczenia końcowe.

5. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu

 • Okres realizacji: 2013-2014
 • Źródło dofinansowania:  FRKF MSiT - Program Rozwoju Bazy Sportowej WM
 • Kwota dofinasowania:  1.300.000,00 zł
 • Stan realizacji: w trakcie, trwają roboty budowlane.

6. Wykonanie podłaczeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki - Wierzbowa” w Tłuszczu

 • Okres realizacji: 2013-2014
 • Źródło dofinansowania: NFOŚiGW
 • Dofinansowanie z NFOŚiGW: 411.465,00 zł (do 45% wartości kosztów budowyprzyłączy na posesjach - netto)
 • Jednostka realizująca:  ZGKiM w Tłuszczu
 • Stan realizacji: po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, w dniu 30.04.2014r podpisana została umowa z wykonawcą robót – firmą „ENERGAS” S.C. z Ostrołęki

7. Rozwój Elektronicznej administracji w samorządach WM wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa

 • Okres realizacji: Od 2009
 • Źródło dofinansowania: UE-EFRR, RPO WM
 • Procent dofinasowania:
 • Stan realizacji: Projekt ogólno wojewódzki samorządu WM – Gmina Tłuszcz jest partnerem projektu

8. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności WM (…)

 • Okres realizacji: Od 2009
 • Źródło dofinansowania: UE-EFRR, RPO WM
 • Procent dofinasowania: Projekt ogólno wojewódzki samorządu WM – Gmina Tłuszcz jest partnerem projektu
 • Stan realizacji:

9. „Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społecznogospodarczego regionu” w ramach Priorytetu II – „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działania 2.2 Rozwój e-usług Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013.

 • Okres realizacji: Do 2012
 • Źródło dofinansowania: UE-EFRR, RPO WM
 • Procent dofinasowania:  Do 85% wartości kosztów kwalifikowanych
 • Stan realizacji: Zadanie zakończone w roku 2012. Aktualnie trwają rozliczenia końcowe.

dla rozwoju Mazowsza

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


10. Budowa drogi we wsi Pawłów

 • Okres realizacji: 2013
 • Źródło dofinansowania: UM WM - Środki związane z wyłączeniem z prod. rolnej
 • Procent dofinasowania: Do 50% wartości kosztów kwalifikowanych
 • Stan realizacji: W dniu 29.01.2013 złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania

11. Budowa drogi we wsi Jaźwie

 • Okres realizacji: 2013
 • Źródło dofinansowania: UM WM - Środki związane z wyłączeniem z prod.rolnej
 • Procent dofinasowania: Do 50% wartości kosztów kwalifikowanych
 • Stan realizacji: W dniu 29.01.2013 złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania

12. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Kozłowska, Kozły i w ul. Nowej w Tłuszczu w Gminie Tłuszcz


13. Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu


14. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Kozłowska, Konary i Tłuszcz osiedle Klonowa, Norwida w gminie Tłuszcz

 


15. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Kozłowska, Konary i Tłuszcz osiedle Klonowa, Norwida - etap II.16. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mokrej Wsi

 • Okres realizacji: 2014 r.
 • Źródło dofinansowania: UE-EFRROW, PROW
 • Procent dofinasowania: Do 80% wartości kosztów kwalifikowanych netto
 • Stan realizacji: Zadanie zakończone w roku 2014. Aktualnie trwają rozliczenia końcowe.

17. Budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży przy szlaku turystycznym w m. Jasienica

 • Okres realizacji: 2014 r.
 • Źródło dofinansowania: UE-EFRROW, PROW
 • Procent dofinasowania: Do 80% wartości kosztów kwalifikowanych netto
 • Stan realizacji: Zadanie zakończone w roku 2014. Aktualnie trwają rozliczenia końcowe.

18. Budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży przy szlaku turystycznym w m. Szczepanek

 • Okres realizacji: 2014 r.
 • Źródło dofinansowania: UE-EFRROW, PROW
 • Procent dofinasowania: Do 80% wartości kosztów kwalifikowanych netto
 • Stan realizacji: Zadanie zakończone w roku 2014. Aktualnie trwają rozliczenia końcowe.

19. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Tłuszcz - Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 • Okres realizacji: Do 2015 r.
 • Źródło dofinansowania: UE-EFRR, RPO WM
 • Procent dofinasowania: Do 50% wartości kosztów kwalifikowanych

  

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


20. "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łysobyki, gm. Tłuszcz dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.000.000,00 zł."


21. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Łysobyki, gm. Tłuszc

 • Okres realizacji: styczeń 2014 – czerwiec 2015logo PROW
 • Źródło dofinansowania: UE-EFRROW, PROW
 • Kwota dofinasowania: 628 000,00 zł
 • Stan realizacji: Zadanie w trakcie realizacji.

   


22. Plan gospodarki niskoemisyjnej  Gminy Tłuszcz  dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7.400,00 zł, www.wfosigw.pl


 UE – Unia Europejska

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

WM  - Województwo Mazowieckie

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

FRKF MSiT – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

UM WM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

WFOŚiGW– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej